Koledar prireditev

OBČNI ZBOR ŠD NAKLO

20.02.2019, ob 18:00 uri

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Projekti - BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE

BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE

BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE Projekt Brezmejna doživetja narave se je začel izvajati 1.4.2009.

V projektu so poleg Občine Naklo sodelovali Urad Deželne vlade Koroške kot vodilni partner ter partnerji Kaertner Nationalparkfonds Hohe Tauern, Kaertner Nationalparkfonds Nationalpark Nockberge, Arge Naturshutz, Verein Naturpark, BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Triglavski narodni park, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Občina Preddvor, Občina Cerklje, Občina Šenčur, Mestna občina Kranj, Logarska dolina d.o.o., Občina Jezersko, Velika planina d.o.o., Občina Luče, Občina Solčava. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Operativni progam Slovenija – Avstrija 2007 – 2013. Dolgoročni cilj projekta na območju Občine Naklo je bil nova ureditev/nadgradnja infrastrukture in opreme na območju Udin boršta, ki bi pripomogla k dvigu kvalitete in inovativnosti v ponudbi doživljanja narave in sonaravnega turizma na območju narave Udin boršta oz. na osrednjem Gorenjskem, preko tega pa bi se izboljšala tudi ponudba v čezmejnih programih doživetij narave in konkurenčnost območij narave. Skozi izvajanje projekta se je okrepilo  zavedanje pomena in vloge raznolikih doživetij, ki jih ponuja narava (npr. med udeleženci vodenja, udeleženci izobraževanj), ter zavest, da je ohranjanje narave in njenega doživljanja pomemben konkurenčnega trajnostnega  razvoja v celotnem čezmejnem območju. Skupna vrednost projekta je znašala 88.687,59 EUR, od tega znaša sofinanciranje ESRR 75.384,44 EUR, sofinanciranje iz proračuna RS 8.868,75 EUR, preostala sredstva v višini 4.434,40 pa je zagotovila Občina Naklo.

Projekt se je zaključil 30.9.2013. V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:

A.) Idejni projekt za urejanje naravoslovno-turistične opreme v okviru storitve
:
Izdelan je bil 1 idejni projekt za izvedbo 3 sklopov infrastrukture in opreme v Udin borštu.  

B.) Oprema in označitev poti za kolesarjenje in konjeništvo na območju Udin boršta v Občini Naklo:

Opremljeni sta bili 2 kolesarskih trasi v Udin borštu in okolici z naslednjo označevalno, usmerjevalno in informativno opremo: 36 malih usmerjevalnih tablic na 18 lesenih stebričkih, 40 malih usmerjevalnih tabel pritrjenih na obstoječe nosilce, 2 veliki usmerjevalni tabli na 2 lesenih stebrih, 2 veliki informativni tabli na lesenih stebrih in 4 opozorilne table na stebričku. Na ta način označena Trasa 1: Kranj – Polica – Okroglo – Duplje v dolžini 12 km ter Trasa 2: Naklo – Udin boršt – Naklo v dolžini 12,5 km, skupaj 24,5 km. Ob teh trasah so 3 kolesarska počivališča s skupno:  4 mizami, 8 klopmi, 2 informativnim tabli na stebričkih, 1 privezom za konje ter koritom za napajanje, 2 smetnjaka z dvojno prostornino.  

C.) Urejen in opremljen naravoslovno-etnološki prostor v Vogvarjevi hiši:

Urejena je bila Vogvarjeva hiša kot lokacije za izobraževalno-informativno točko za krajinski park Udin boršt (odvodnjavanje, tlakovanje okolice, ureditev sanitarij, dohod, dovoz za gibalno ovirane obiskovalce). Izdelano je bilo Kartografsko-fotografski material o naravi, podeželju in rokovnjaštvu v Udin borštu v obliki panoja Udin boršta v Vogvarjevi hiši. Nakupljena je bila prezentacijska in pohištvena oprema v info točki za njeno delovanje (1 x prenosni računalnik, 1 x tiskalnik, 1 x omara, 1 x tabla rokovnjač,) Postavljena je bila 1 označevalna tablica na Vogvarjevi hiši za označitev informativno točko za naravo in podeželje območja Udinboršt. Nakupljena je bila oprema za interpretacijo - rokovnjaška oblačila – 1x za poglavarja, 5x za otroke do 10 let, 5x za mladostnike do 14 let.  

D.) Oprema in označitev kraških pojavov v Udin borštu– Dežela konglomeratnega krasa:
Postavljeni sta bili 2 veliki informativni tabli kot vhodna točka za Deželo konglomeratnega krasa s predstavitvijo konglomeratnega krasa, njegovih kraških pojavov ter karto.   Postavljenih je bilo 11 malih informativno-označevalnih tabel ob kraških jamah, vrtačah, izvirih ter drugih kraških pojavih. Postavljena je bila 1 informativno-interpretacijska tablica na območju z največ vrtačami ter največjo vrtačo predstavitvijo njihovega nastanka Postavljenih je bilo 25 usmerjevalnih tablic ki omogočajo usmerjanje od tras, označenih za kolesarje do lokacij kraških pojavov, Urejen je bil 1 označen in opremljen dohod do Arneševe luknje.    

E.) Info točka ob vhodu v gozdni rezervat Pod krivo jelko ter minimalna označba trase pešpoti: Vzpostavljena 1 vhodna info točka-tabla v gozdni rezervat Kriva jelka, ki jo sestavljajo vhod v obliki gozdne roke z dvema manjšima info tablama z opisom funkcije in zgodovine rezervata ter pravili obiska.   Urejeno je bilo 1 enostavno in  neškodljivo označevanje krajše trase za obiskovanje rezervata s 15 barvnimi trakci.  

F.) Oprema etnološko naravoslovne vasi Rokovnjači:

Postavljene so bile 4 kožarice (gozdne hiške iz lubja) z enostavnim straniščem ''na štrbunk'' kot osrednjega dela naravoslovno-etnološkega tabora (vasi) Rokovnjači.   Pripravljene so bile 1 velika in 5 malih lesenih informativno-razlagalnih tabel (pravila za rokovnjaški tabor) Nabavljena je bila Interpretacijska oprema: 2x litoželezna kotlička, 12x lesene rokovnjaške palice za obiskovalce tabora.  

G.) Interpretacijska oprema za nadgraditev Podeželsko naravoslovne učne tematske  pešpoti Kriva jelka
- 1 varovalna ograja okrog gozdnega mravljišča, - 30 setov za izdelavo mravljišča za šolske skupine, - 1 oprema gnojne jame – razlagalna tabla, - 1 vzpostavitev gozdnega čebelnjaka - namestitev drevesnega panja v okviru ureditve čebelarske točke - 1 ureditev pokaznega panja za interpretacijo navadnega čebelnjaka - 1 ureditev obstoječe lovske preže, - ureditev 1 kmečkega zeliščnega vrta, - ureditev 1 krmišča za jelenjad, - 3 kompleti opreme za obiskovalce (1 komplet = miza + 2 klopi), - 1 interpretacija zgodovine posekanega drevesa v Udin borštu preko ureditve drevesnega koledarja - 5 klopi za  obiskovalce ob poti - ureditev 3 malih lesenih mlinčkov na potoku, - 1 mikroskop, - 1 hotelček za žuželke, - 1 velika informativna tabla s karto poti in opisom izobraževalnih točk.   H.)

Informativno promocijsko gradivo o projektu, sonaravnem turizmu ''doživetij narave'' na območju Udin boršta za diseminacijo rezultatov projekta ter promocijo njegovih ciljev:
- 2 razglednici o doživetjih narave in podeželja v Udin borštu v 3 jezikih ter v 2000 izvodih vsake od razglednic (skupaj 4000 izvodov) , - Plakat o doživetjih narave in podeželja v Udin borštu v 200 izvodih ter - Zloženka-zemljevid ''Doživetja narave in podeželja, ki so očarala že Rokovnjače'' v 3 jezikih in 1500 izvodov).  

I.)
Usposabljanja (turističnih akterjev) Izveden je bil 1 programa izobraževanja za naravoslovno-turistične informatorje-vodnike za območje osrednje Gorenjske. V Občini Naklo je v okviru tega programa v Vogvarjevi hiši potekala 1 delavnica z 2 predavanjema. 

J.) Prireditve za osveščanje prebivalstva Izvedeni so bili 3 javnih dogodkov za osveščanje javnosti o naravni dediščini ter sonaravnem turizmu na območju Udin boršta.   Pripravila: Bojana Umnik   Fotografije: Uroš Brankovič

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet