Koledar prireditev

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predstavitev - Župan

Uvodni pozdrav župana gospoda Marka Mravlje

Lepo pozdravljeni na prenovljeni spletni strani občine Naklo, kjer boste našli različne informacije, od tega, kaj se dogaja na sejah občine Naklo do splošnih ter turističnih informacij.

Vljudno vabljeni, da si ogledate našo celotno spletno stran, v času uradnih ur pa nas lahko tudi obiščete.

Marko Mravlja, župan

Kontakt
Telefon:  04 277 11 00
e-pošta: marko.mravlja@obcina-naklo.si

Uradne ure:
Po dogovoru - predhodna najava

Pristojnosti:

Župan opravlja naslednje naloge:
 • predstavlja in zastopa občino,
 • župan predstavlja občinski svet, ter sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun in pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine in pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oz. sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • na seji lahko izjemoma predlaga obravnavo nujnih zadev,
 • obravnava pritožbe občanov, ki se nanašajo na pristojnost dela občine,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Statut občine Naklo (Ur.l. RS št.88/2007) 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet