Koledar prireditev

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

06.02.2019, ob 18:00 uri
6.2.2018, v Kulturnem domu v Podbrezjah

Občni zbor PGD Podbrezje

15.02.2019, ob 19:00 uri

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predstavitev - Župan

župan Občine Naklo: IVAN MEGLIČ


Kontakt

Telefon:  04 277 11 00
e-pošta: ivan.meglic@obcina-naklo.si

Uradne ure:
Po dogovoru - predhodna najava

Pristojnosti:


Župan predstavlja in zastopa občino.  

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta. 

Poleg tega župan predvsem:
- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, - izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, - predlaga občinskemu svetu v sprejem načrt razpolaganja z nepremičnim in premožnim premoženjem občine, - skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, - predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in skupaj z župani drugih občin pa tudi predstojnike organov skupne občinske uprave,- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, - na seji lahko izjemoma predlaga obravnavo nujnih zadev,
- obravnava pritožbe občanov, ki se nanašajo na pristojnost dela občine,
- opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, - opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.  

Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.  

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
Statut Občine Naklo (Ur.l.RS, št. 28/2015)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet