Koledar prireditev

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predstavitev - Odbori in komisije

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA VOLITVE IN IMENOVANJA


SESTAVA:

predsednica:
 • Andreja Prosen
člana:
 • Jure Renko
 • Katja Bevk
PRISTOJNOSTI (iz Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo - Ur.l.RS, št. 88/07,107/2010)
 • občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
 • opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve sveta,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

SESTAVA:

predsednik:

 • Nataša Zaletelj
člani:
 • Klemen Bajželj
 • Helena Krampl Nikač
 • Katja Bevk
 • Anton Kosec

PRISTOJNOST (iz Poslovnika občinskega sveta - Ur.l.RS, št. 99/07, 107/2010):

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

V okviru Odbora za družbene dejavnosti delujeta Komisija za kulturo in Komisija za šport

Komisija za kulturo

SESTAVA:
 • Sandra Smodiš - predsednica
 • Nataša Zaletelj
 • Jožef Perne
 • Peter Hkavc
 • Sabinka Mali Košir
 • Katja Bevk
 • Mojca Brezovec
 • Maja Lukač
 • Ivan Meglič

Komisija za šport

SESTAVA:
 • Vido Jagodic -  predsednik
 • Tina Kocjan
 • Jure Renko
 • Zdravko Cankar
 • Jernej Jeglič
 • Krištof Horvat
 • Janez Prosen
 • Ciril Žontar
 • Jožef Jerala
 • Luka Košir
 • Nataša Zaletelj
 • Jaka Bajželj

ODBOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

SESTAVA:

predsednik:
 • Albin Golba
člani:
 • Peter Drinovec
 • Branka Uranič
 • Zdravko Cankar
 • Marjan Babič
PRISTOJNOST (iz Poslovnika občinskega sveta občine Naklo - Ur.l.RS, št. 99/07, 107/2010):

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.


ODBOR ZA GOSPODARSTVO

SESTAVA:

predsednik:

 • Sandi Robida
člani:
 • Franci Grašič
 • Brane Uranič
 • Peter Hkavc
 • Andreja Prosen
PRISTOJNOST (iz Poslovnika občinskega sveta občine Naklo - Ur.l.RS, št. 99/07, 107/2010):

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.

V okviru Odbora za gospodarstvo delujejo Komisija za turizem, Komisija za kmetijstvo in Komisija za malo gospodarstvo

Komisija za turizem

SESTAVA:
 • Ines Mravlja - predsednica
 • Helena Krampl Nikač
 • Rudi Dovžan
 • Aleš Kokalj
 • Andreja Prosen
 • Žiga Stroj
 • Polona Zupan
 • Jure Renko
Komisija za kmetijstvo

SESTAVA:
 • Matej Purgar – predsednik
 • Branko Kalan
 • Ana Jeglič
 • Albin Rehberger
 • Albin Golba
 • Janez Kuhar
 • Rajko Drinovec
 • Peter Grašič
Komisija za malo gospodarstvoSESTAVA:
 • Peter Drinovec - predsednik
 • Anton Markič
 • Boris Logonder
 • Tea Burger
 • Alenka Rakovec
 • Marko Pintarič
 • Anton Grašič

ODBOR ZA KOMUNALO IN INFRASTRUKTURO

SESTAVA:

predsednik:

 • Peter Celar
člani:
 • Bojan Katrašnik
 • Ljubomir Grozl
 • Ivan Meglič
 • Sandra Smodiš
PRISTOJNOST (iz Poslovnika občinskega sveta občine Naklo - Ur.l.RS, št. 99/07, 107/2010):

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale in infrastrukturne dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem. O njih oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA


SESTAVA:

predsednik:

 • David Toporš
člani:
 • Anja Mihelič
 • Primož Križnar
PRISTOJNOSTI (iz Poslovnika občinskega sveta občine Naklo - Ur.l.RS, št. 99/07, 107/2010):
 • Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
 • Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališča glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

PROJEKTNO INVESTICIJKI ODBOR

SESTAVA:

predsednik:
 • Jure Renko
člani:
 • Stane Oman
 • Peter Celar
 • Zdravko Cankar
 • Ivan Meglič
 • Sandi Robida
PRISTOJNOSTI (iz Sklepa o ustanovitvi projektno investicijskega odbora - Ur.l.RS, št. 107/2010):
 • obravnava predlogov aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju razvoja in investicij,
 • predlaganja odlokov in aktov iz svojega področja dela v sprejem občinskemu svetu.

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA

SESTAVA:

predsednik:
 • Albin Golba
člani:
 • Teja Jovan Černilec
 • Marjan Babič
 • Peter Hkavc
 • Neža Žontar

ODBOR SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

SESTAVA:

predsednica:

 • SANDRA SMODIŠ
člani:
 • Roman Andoljšek, predstavnik PP Kranj
 • Blaž Belehar, predstavnik OŠ Naklo
 • Franc Zadnikar, predstavnik MDO Naklo
 • Ivo Černilec, predstavnik Občinskega sveta Občine Naklo

Pristojnosti:
 • SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Naklo.
SPV opravlja zlasti naslednje naloge:
 • Obravnava in proučuje cestno-prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti.
 • Skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu.
 • Usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa.
 • Samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestno-prometne varnosti.
 • Sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Občine Naklo in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju cestnega prometa.
 • Sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj, širšem regijskem območju in SPV Republike Slovenije.
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št.30/2002 z dne 13. 9. 2002)
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet