Koledar prireditev

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predstavitev - Občinski svet - Sestava občinskega sveta

Sestva občinskega sveta v mandatu 2014-2018

SDS - Slovenska domokratska stranka
 • Andreja Prosen
 • Albin Golba
 • Maja Lukač
 • Sandi Robida
SLS - Slovenska ljudska stranka
 • Ivan Meglič
 • Katja Bevk
 • Marjan Babič
 • Ana Jeglič
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
 • Zdravko Cankar
 • Mag. Helena Krampl Nikač
 • Ing. Peter Hkavc
Lista za MOJ kraj
 • Jure Renko
 • Nataša Zaletelj
SD – Socialni Demokrati
 • Stane Oman
NOVA SLOVENIJA – Krščanski Demokrati
 • Peter Celar

Pristojnosti občinskega sveta povzete iz Statuta občine Naklo (Ur.l.RS, št. 28/15):

 • sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte ter poslovnik občinskega sveta,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun
 • odloča o zadolžitvah občine v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.
 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet