Koledar prireditev

POTOPISNO PREDAVANJE - s kolesom po Patagoniji

26.02.2019, ob 18:00 uri
Matej Tonejec

PUSTNA POVORKA

02.03.2019, ob 10:00 uri

VRTEC NAKLO - VPIS OTROK 2019 / 2020

04.03.2019, ob 00:00 uri

OBČNI ZBOR TD NAKLO

05.03.2019, ob 18:00 uri

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI IZLET

09.03.2019, ob 12:30 uri
TD Naklo

VELESLALOM ZA POKAL OBČINE NAKLO 2019

16.03.2019, ob 08:00 uri
Obvestilo

Čistilna akcija

06.04.2019, ob 08:00 uri
6.4.2019
Lokalne Volitve 2014
Lokalne Volitve 2014
Smo člani Skupnost občin Slovenije

Predpisi in odloki - Odloki

LETO 2016
_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o priznanjih Občine Naklo
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016, z dne 9.12.2016


LETO 2013
_______________________________________________________________________________________________

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever
Uradni list RS, št. 25/2013, z dne 22. 3. 2013


LETO 2012
_______________________________________________________________________________________________

Sprememba odloka o občinskih cestah
Uradni list RS, Št. 16, z dne 2. 3. 2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 29, z dne 20. 4. 2012

Sprememba odloka o komunalnih taksah
Uradni list RS, Št. 16, z dne 2. 3. 2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 29, z dne 20. 4. 2012

Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 71, z dne 21. 9. 2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Naklo (.pdf)
Uradni list RS, Št. 71, z dne 21. 9. 2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
Uradni list RS, Št. 73, z dne 28. 9. 2012

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
Uradni list RS, Št. 95, z dne 13. 12. 2012

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu POD POLICO
Uradni list RS, Št. 102, z dne 21. 12. 2012

LETO  2011
_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o urejanju in vzdrževanju javne razsvetljave v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 79, z dne 7. 10. 2011

ODLOK o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 79, z dne 7. 10. 2011

ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo
Uradni list RS, št. 79, z dne 7. 10. 2011

ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 52 z dne 29. 6. 2011

ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011


LETO 2010

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 73/2010 (z dne 17.9.2010)

ODLOK o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo
Uradni list RS, št. 73/2010 (z dne 17.9.2010)

ODLOK o nekategoriziranih cestah v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 57/2010 (z dne 16.7.2010)

ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
Uradni list RS, št. 57/2010 (z dne 16.7.2010)

ODLOK o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
Uradni list RS, št. 57/2010 (z dne 16.7.2010)

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem
Uradni list RS, št. 46/2010 (z dne 8.6.2010)

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo - sever
Uradni list RS, št. 46/2010 (z dne 8.6.2010)

TEHNIČNI POPRAVEK OPPN SD 17/1 Naklo - sever
Uradni list RS, št. 57/2010, (z dne 16.7.2010)

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (z Odlokom o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z občinskim prostorskim načrtom Občine Naklo)
Uradni list RS, št. 11/2010 (z dne 16.2.2010)

OBVEZNA RAZLAGA 53. člena (1.točka, 4. alinea) in 82. člena (5.točka) OPN Naklo
Uradni list RS, št. 48/2010 (z dne 48/2010)


LETO  2009
_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
Uradni list RS, št. 107/2009

ODLOK o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo
Uradni list RS, št. 75/2009

ODLOK o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
Uradni list RS, št. 40/09 (z dne 29.05.2009)

ODLOK o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
Uradni list RS, št. 40/09 (z dne 29.05.2009)


LETO 2007

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o ustavnovitvi vaških odborov Občine Naklo
Uradni list RS, št. 119 z dne 24.12.2007,


LETO 2006

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje občinskega lokacijskega načrta območja SE 7/6 - Podtabor
Uradni vestnik Gorenjske, št. 27 z dne 03.10. 2006,

ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu območja SE 7/6 – Podtabor
Uradni vestnik Gorenjske, št. 17 z dne 20.06. 2006,

ODLOK o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 16 z dne 13.06.2006,


LETO 2005

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o spremembah Odloka o turistični taksi
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 17 z dne 14.06.2005,


LETO 2004
_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 23 z dne 23.07.2004,

ODLOK o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave za območje Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 23 z dne 23.07.2004,

ODLOK o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja za območje Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 29 z dne 14.07.2004,

ODLOK o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 39 z dne 17.12.2004,


LETO 2003

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 41 z dne 30.12.2003, grafična priloga

ODLOK o predkupni pravici občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 28 z dne 16.9.2003,

ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 17 z dne 4.6.2003,


LETO 2002
_______________________________________________________________________________________________

ODLOK O DOLOČITVI SEZNAMA UPRAVIČENCEV ZA VRAČILO VLAGANJ TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 8 z dne 13.09.2002,

ODLOK o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 30 z dne 13.9.2002,

ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju občine Naklo (PRENEHA VELJATI Z DNEM UVELJAVITVE ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJUKOMUNALNE ODPADNE TER PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU OBČINE NAKLO - Ur.l.RS, št. 17/2011)
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 20 z dne 28.6.2002,

ODLOK o varstvu virov pitne vode na območju občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št.21 z dne 2.7.2002,


LETO  2001
_______________________________________________________________________________________________
ODLOK O IZVAJANJU IN PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE PREGLEDOVANJA, NADZOROVANJA IN ČIŠČENJA KURILNIH NAPRAV, DIMNIH VODOV IN ZRAČNIKOV, ZARADI VARSTVA ZRAKA, SKRAJŠANO: ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŽBI
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 21 z dne 17. 07.2001,

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH OBČINE NAKLO
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 16 z dne 05. 06. 2001,

ODLOK O koncesioniranih gospodarskih javnih službah v občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 21 z dne 17.07.2001,


LETO  2000

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK O MERILIH, KRITERIJIH IN VIŠINI OBVEZNEGA PRISPEVKA ZA NOVE PRIKLJUČKE IN POVEČANJU PROFILOV OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOVNA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
Uradni vestnik Gorenjske, Št.3 z dne 09.02.2000,

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI NAKLO
Uradni vestnik Gorenjske, št. 28 z dne 10.10.2000,


LETO 1999

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o občinskih cestah
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 19 z dne 18.05.1999,

ODLOK o priznanjih Občine Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 42 z dne 09.11.1999,


LETO  1998

_______________________________________________________________________________________________

ODLOK o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter oglaševanju v občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 12 z dne 15.05.1998,

ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v občini Naklo
Uradni vestnik Gorenjske, Št. 29 z dne 6.11.1998,

 
Autorji spletnega portala naklo: izdelava spletnih strani limonet