Obvestila - Javno naznanilo

Javno naznanilo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta NA8 Asfaltna baza

Dokumenti:
  • Javno naznanilo (.pdf)
  • Povzetek za javnost (.pdf)
OPPN - dopolnjen osnutek:
  • Besedilo odloka (.pdf)
  • Izvleček  iz hierarhično višjega prosatorskega akta (.pdf)
  • Stanje prostora -  tekstualni del (.pdf)
  • Grafični prikaz stanja prostora (.pdf)
  • Seznam strokovnih podlag (.pdf)
  • NA8 analiza smernic (.pdf)
  • Obrazložitev (.pdf)
  • Okoljsko poročilo - odločba (.pdf)

Opomba:
Idejna zasnova, pripadajoče strokovne podlage ter grafični del odloka so zaradi obsežnosti na vpogled na Občini Naklo, v času javne razgrnitve.